Hadis Jibril: Nilai-Nilai Pendidikan Iman, Islam Dan Ihsan

Authors

  • Idris Siregar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
  • Rosul Pilihan Daulay Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

Banyak manusia tidak menyadari pentingnya belajar ilmu agama. Islam yang dibawa mereka sejak lahir mereka anggap telah cukup untuk memenuhi ke-Islamannya. Ini adalah anggapan yang salah, bahkan inilah penyebab seseorang dikatakan dengan Islam KTP yakni beragama Islam hanya di KTP saja. Memamahi ajaran Islam haruslah dengan belajar melalui guru yang memiliki keilmuan yang bersanad sampai ke Rasulullaah. Nilai-nilai pendidikan agama Islam haruslah diketahui setiap Muslim. Sebab, mengetahui ajaran-ajaran Islam dituntut untuk dipelajari. Ilmu-ilmu pengetahuan yang bersumber dalam Islam mempunyai banyak cabang, akan tetapi hanya ada beberapa ilmu yang wajib untuk dipelajari, yaitu ilmu akidah, ibadah dan akhlak. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam Hadis Jibril. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research)dan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, nilai pendidikan ibadah meliputi syarat pertama kali diterima amal ibadah adalah masuk ke dalam agama Islam yaitu dengan bersyahadat, shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kedua, nilai pendidikan akidah meliputi beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadr Allah Ta’ala. Ketiga, nilai pendidikan akhlak meliputi mengabdikan diri kepada Allah secara penuh yang disertai dengan keikhlasan.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30